Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI BULHARSKEJ REPUBLIKY

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulharská republika

Web: https://www.compensation.bg

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Národná rada pre pomoc a náhrady škody obetiam trestných činov sa usiluje zabezpečiť pomoc príslušných orgánov iných krajín v prípadoch, keď sú bulharskí štátni príslušníci obeťami trestných činov v zahraničí. Takisto pomáha cudzím štátnym príslušníkom, ktorí majú oprávnený pobyt v Bulharskej republike, s cieľom zabezpečiť podporné opatrenia.

Národná rada pomáha bulharským štátnym príslušníkom, ktorí sa stali obeťami trestných činov v inom členskom štáte EÚ, s vyplnením žiadostí o náhradu škody a s predložením vyplnených formulárov príslušnému orgánu dotknutého iného členského štátu.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno. Národná rada pre pomoc a náhrady škody obetiam trestných činov v prípade potreby zabezpečí preklad podporných dokumentov. Obete trestných činov neplatia za tento preklad.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 25/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.