Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Záhreb

Telefón: +385 1 371 4507
Fax: +385 1 371 4507

Webové sídlo: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Aká je úloha asistenčného orgánu?

  • Asistenčným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) a žiadateľ môže svoju žiadosť v takýchto prípadoch predložiť tomuto orgánu.
  • Podľa chorvátskeho práva sa tieto prípady označujú ako cezhraničné prípady (prekogranični slučajevi).
  • Asistenčný orgán čo najskôr postúpi žiadosť a jej prílohy príslušnému orgánu štátu, v ktorom žiadateľ požaduje o odškodnenie, a to v úradnom jazyku daného štátu alebo v inom jazyku, ktorý tento štát vyhlásil za prípustný.
  • Uvedená žiadosť sa predloží na formulári predpísanom Európskou komisiou.
  • Ak orgán pre odškodnenie príslušný v inom štáte požiada o vypočutie žiadateľa, svedkov, znalcov alebo iných osôb v Chorvátskej republike, toto vypočutie povedie Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), ktorý potom postúpi správu o vypočutí orgánu druhého štátu, ktorý je príslušný rozhodnúť o žiadosti.
  • Ak orgán, ktorý je príslušný rozhodnúť o žiadosti v druhom štáte, požiada o vypočutie prostredníctvom technických pomôcok, vypočutie sa uskutoční v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Chorvátskej republiky za predpokladu, že osoba, ktorá má byť vypočutá, s takýmto postupom súhlasí.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky ako asistenčný orgán preloží žiadosť do jazyka štátu, z ktorého sa odškodnenie požaduje, alebo do iného jazyka, ktorý tento štát označil za jazyk komunikácie.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

  • Za zasielanie žiadostí do zahraničia netreba uhradiť žiadne administratívne ani iné poplatky.
Posledná aktualizácia: 09/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.