Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Nie sú dostupné žiadne informácie.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Úlohou asistenčného orgánu je pomôcť vám nájsť informácie potrebné na podanie žiadosti a na jej predloženie spolu so všetkými príslušnými dokumentmi za účelom získania náhrady, a tým prekonať praktické a jazykové ťažkosti.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Služby sociálneho poistenia fungujú ako asistenčný orgán, nie sú však zodpovedné za preklad podporných dokumentov.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, netreba uhradiť žiadne správne alebo iné poplatky.

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.