Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Česko

Autor obsahu
Česko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti ČR, Odbor odškodňovania

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Sprostredkovať kontakt a komunikáciu s rozhodovacím orgánom.

Ak je na odoslanie žiadosti potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Preklad zabezpečí asistenčný orgán na vlastné náklady.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.