Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Ktorý orgán mi pomôže zaslať žiadosť do inej krajiny EÚ?

Dánska komisia pre odškodnenie obetí trestných činov (Erstatningsnævnet)

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ako asistenčný orgán poskytuje Dánska komisia pre odškodnenie obetí trestných činov žiadateľom pomoc s prekladom ich žiadostí a ich zasielaním do inej krajiny EÚ. V priebehu spracúvania žiadosti im tiež pomáha s prekladom rôznych dokumentov, ktoré sú doručené z inej krajiny alebo ktoré musia byť zaslané do inej krajiny EÚ.

Zabezpečí tento orgán preklad príloh, pokiaľ sú nevyhnutné na predloženie žiadosti? Ak áno, kto uhradí preklad?

Áno. Dánska komisia pre odškodnenie obetí trestných činov využije služby prekladateľa a uhradí náklady na preklad potrebných dokumentov.

Pri zasielaní žiadosti do zahraničia treba zaplatiť správne alebo iné poplatky?

Nie. Dánska komisia pre odškodnenie obetí trestných činov uhradí všetky náklady spojené so zaslaním žiadosti do zahraničia.

Posledná aktualizácia: 04/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.