Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Orgán pre odškodnenie obetí trestných činov (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefón: 0300 003 3601

Webové sídlo: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Osobám s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorí utrpia ujmu v inej krajine EÚ, poskytneme pomoc so žiadosťou o odškodnenie z tejto krajiny.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Preklad podporných dokumentov môžeme zabezpečiť a uhradiť my.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za svoje služby neúčtujeme poplatky, nehradíme však náklady spojené s predložením žiadosti, ak iná krajina EÚ takéto poplatky vyberá.

Posledná aktualizácia: 16/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.