Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Rada pre sociálne poistenie

Endla 8
15092
TALIN

Tel. +372 612 1360
Fax +372 640 8155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webové sídlo: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Poznámky:

Rozhodovacím orgánom je Rada pre sociálne poistenie spolu so svojimi miestnymi dôchodkovými oddeleniami.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Pomôcť pri vypĺňaní a podávaní žiadostí o náhradu škody a podporných dokumentov príslušnému orgánu inej krajiny.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ak sa osoba obráti priamo na príslušný orgán inej krajiny, náklady znáša táto osoba. Ak sa dokumenty predložia prostredníctvom Rady pre sociálne poistenie, vyplnia sa potrebné formuláre a v prípade potreby sa priloží neoficiálny preklad. Za prekladateľskú službu zaplatí Rada pre sociálne poistenie.

Keď sa žiadosť odosiela do zahraničia, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 28/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.