Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Štátna pokladnica (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finland

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ak ste sa stali obeťou úmyselného násilného trestného činu v inom členskom štáte Európskej únie, môžete od štátnej pokladnice získať informácie o vašom práve uplatniť si nárok na náhradu škody od orgánu pre škody spôsobené trestnými činmi v krajine, kde bol trestný čin spáchaný. Od štátnej pokladnice môžete takisto získať potrebné formuláre žiadostí, ako aj všeobecné usmernenie a informácie o spôsobe vyplnenia žiadosti a o tom, aké dokumenty bude potrebné k žiadosti pripojiť.

Žiadosť môžete predložiť štátnej pokladnici, ktorá ju spolu s jej prílohami zašle príslušnému orgánu, ktorý rozhoduje o náhrade škody v mieste, kde bol trestný čin spáchaný.

Ak vás orgán iného členského štátu, ktorý rozhoduje o náhrade škody, požiada o poskytnutie dodatočných informácií, štátna pokladnica vám poskytne všeobecné usmernenie o spôsobe, ako sa vyjadriť k žiadosti, ak je to potrebné, a postúpi dodatočné informácie orgánu, ktorý rozhoduje o náhrade škody, ktorý o ne požiadal.

Štátna pokladnica takisto poskytne oficiálnu pomoc orgánu iného členského štátu, ktorý rozhoduje o náhrade škody, tým, že mu zabezpečí príležitosť, aby konzultoval so žiadateľom, svedkami, znalcami alebo s inými osobami, ktoré sa nachádzajú vo Fínsku. Alternatívne sa na týchto ľudí môže obrátiť aj samotná štátna pokladnica a zaslať o tejto konzultácii správu, ktorú vypracuje, orgánu, ktorý rozhoduje o náhrade škody.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Štátna pokladnica sa postará o preloženie žiadosti a pripojených dokumentov do jazyka schváleného krajinou, v ktorej bol trestný čin spáchaný. Za preloženie dokumentov sa vám nebudú účtovať žiadne poplatky.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za zaslanie žiadosti sa vám nebudú účtovať poplatky.

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.