Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Asistenčným orgánom, ktorý vám môže pomôcť pri predkladaní vašej žiadosti v inom členskom štáte Európskej únie, jeÚrad pre pomoc obetiam a politiku týkajúcu sa združení (Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative – BAVPA) na ministerstve spravodlivosti.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčný orgán môže poskytnúť žiadateľovi informácie o možnostiach pri podávaní žiadosti o odškodnenie, ako aj potrebné formuláre. Žiadosť a podporné dokumenty potom postúpi asistenčnému orgánu alebo priamo rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte, v ktorom došlo k trestnému činu.

Zabezpečí tento orgán preklad podporných dokumentov, ak je to nevyhnutné na predloženie žiadosti? Ak áno, kto to uhradí?

Asistenčný orgán nezabezpečuje preklad dokumentov. Preklad potrebných dokumentov si musíte zabezpečiť sami.

Keď sa žiadosť odosiela do zahraničia, treba uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 05/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.