Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Ktorý orgán ma môže podporiť pri predkladaní žiadosti do inej krajiny EÚ?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí)
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Telefón: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: dub@bmas.bund.de

Ďalšie informácie nájdete tu:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Odškodnenie obetí násilných trestných činov spáchaných v inom členskom štáte EÚ

Akú úlohu zohrávajú kontaktné miesta?

Nemecký asistenčný orgán na Spolkovom ministerstve práce a sociálnych vecí pomáha obetiam násilných trestných činov, ktoré majú bydlisko v Nemecku, požadovať odškodnenie v európskom členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Jeho úlohou je najmä:

  • poskytovať informácie obetiam násilných trestných činov o možnostiach, ktoré majú k dispozícii v súvislosti so žiadosťou o odškodnenie v zahraničí (vrátane informácií o postupe v tejto krajine, lehotách na predloženie žiadosti, podmienkach oprávnenosti a podporných dokladoch, ktoré by sa mali priložiť k žiadosti),
  • sprístupňovať formuláre žiadostí z členských štátov, v ktorých bol trestný čin spáchaný,
  • zisťovať, ktorý orgán je zodpovedný za rozhodnutie o žiadosti o odškodnenie v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
  • postupovať žiadosti o odškodnenie a akúkoľvek podpornú dokumentáciu rozhodovaciemu orgánu,
  • zabezpečovať bezplatný preklad dokumentov a korešpondencie do príslušného miestneho jazyka,
  • sledovať vývoj postupu odškodnenia a priebežne informovať dotknuté osoby.

Členské štáty EÚ rozhodujú o podanej žiadosti výlučne na základe svojho vnútroštátneho práva. Nemecký asistenčný orgán nedokáže ovplyvniť postup v inom členskom štáte ani príslušné rozhodnutie.

Sú priložené podklady preložené týmto orgánom, ak je to potrebné? Ak áno, kto znáša náklady?

Potrebné dokumenty môžete poslať vo svojom národnom jazyku. Budú preložené bezplatne.

Je predloženie žiadosti do zahraničia spojené s administratívnymi alebo inými poplatkami?

Nemecké orgány nevyberajú žiadne poplatky. Iné členské štáty EÚ môžu pred spracovaním žiadosti požadovať zaplatenie poplatku.

Posledná aktualizácia: 16/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.