Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Pomoc poskytne vládny úrad hlavného mesta Budapešti a úrady samosprávnych žúp (miestne služby na podporu obetí) ako asistenčné orgány.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčný orgán poskytuje formuláre žiadostí a pomoc pri vypĺňaní formulárov žiadostí a postúpení formulárov žiadostí.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno a náklady znáša štát.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, postúpenie žiadosti je bezplatné.

Posledná aktualizácia: 07/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.