Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

V Taliansku je asistenčným orgánom generálna prokuratúra (procura generale della Repubblica) pri odvolacom súde (corte d’appello), ktorý je príslušným súdom v mieste pobytu žiadateľa.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

V Taliansku je asistenčným orgánom generálna prokuratúra pri odvolacom súde, ktorý je príslušným súdom v mieste bydliska žiadateľa.

Vo svojom postavení asistenčného orgánu má prokuratúra tieto povinnosti:

  • poskytnúť žiadateľovi všetky dôležité informácie týkajúce sa systému náhrady škody zavedeného členským štátom EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
  • poskytnúť žiadateľovi formuláre potrebné na podanie žiadosti o náhradu škody,
  • na požiadanie poskytnúť žiadateľovi všeobecné usmernenie a informácie o spôsobe vyplnenia žiadosti a o tom, aké písomnosti sa môžu požadovať,
  • prijímať žiadosti o náhradu škody a spolu s podpornými dokumentmi ich bezodkladne postúpiť rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
  • poskytnúť žiadateľovi pomoc pri odpovedaní na akékoľvek žiadosti o doplňujúce informácie od rozhodovacieho orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
  • na žiadosť žiadateľa postúpiť všetky doplňujúce informácie a ďalšiu dokumentáciu rozhodovaciemu orgánu.
  • Ak sa rozhodovací orgán v členskom štáte EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný, rozhodne vypočuť žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu, prokuratúra vykoná opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby rozhodovací orgán mohol priamo vypočuť dotknutú osobu v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu. Ak sa uskutoční videokonferencia, uplatnia sa pravidlá uvedené v zákone č. 11 zo 7. januára 1998.
  • Ak o to požiada rozhodovací orgán v inom členskom štáte EÚ, úrad sám vypočuje žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu a zašle správu o vypočutí rozhodovaciemu orgánu.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Úlohy, ktoré vykonáva generálna prokuratúra pri odvolacom súde ako asistenčný orgán môžu zahŕňať preklady dokumentov, za ktoré sa od žiadateľa nebude žiadať platba.

Všetky informácie prokuratúra zašle rozhodovaciemu orgánu v inom členskom štáte EÚ buď v úradnom jazyku (alebo v jednom z úradných jazykov) tohto členského štátu, ktorý však musí byť jedným z jazykov inštitúcií Spoločenstva, alebo alternatívne v inom jazyku inštitúcií Spoločenstva, o ktorom tento členský štát vyhlásil, že ho akceptuje.

Správy o vypočutiach vedených asistenčným orgánom sa zasielajú v taliančine.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.