Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Správa právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefón: +371 67514208
Bezplatná telefónna linka: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Webové sídlo: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Obeť môže predložiť žiadosť o náhradu škody od štátu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu Európskej únie v spolupráci so správou právnej pomoci.

Správa právnej pomoci poskytuje obetiam informácie o ustanoveniach o platbe, postupe a ďalších požiadavkách na náhradu škody od štátu stanovených príslušnými orgánmi iných členských štátov Európskej únie. Zabezpečuje aj vypočutie osôb zúčastnených na trestnom konaní, ak o to požiada príslušný orgán členského štátu Európskej únie, ktorý preskúmava žiadosť o náhradu škody od štátu.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Žiadosť o náhradu škody od štátu by ste mali predložiť v jazyku, ktorý dotknutý členský štát Európskej únie uviedol, že ho akceptuje.

Správa právnej pomoci zabezpečí preklad potrebných dokumentov, ktoré zašle príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie a náklady na preklad sa uhradia zo štátneho rozpočtu.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Ak sa žiadosť o náhradu škody od štátu zasiela príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie prostredníctvom správy právnej pomoci, obeť nemusí platiť žiadne náklady spojené s odoslaním žiadosti.

Posledná aktualizácia: 18/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.