Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Litva

Autor obsahu
Litva

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky je oprávnené podať príslušným orgánom iných členských štátov Európskej únie žiadosti občanov Litovskej republiky a iných osôb, ktoré majú oprávnený a obvyklý pobyt v Litovskej republike, o náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku násilného trestného činu spáchaného na území iného členského štátu Európskej únie. Okrem toho ministerstvo spravodlivosti poskytuje ľuďom informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní nároku na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku násilných trestných činov, ktoré sú stanovené príslušnými orgánmi iných členských štátov Európskej únie.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno, ak je to potrebné, Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky poskytne pomoc pri preklade dokumentov, ktoré sa majú predložiť. Obeť trestného činu nie je povinná znášať náklady na preklad.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, netreba uhradiť nijaké poplatky.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.