Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Internetová adresa: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ministerstvo spravodlivosti Luxemburska pomôže obeti s poskytnutím najdôležitejších informácií o možnostiach pri podávaní žiadosti o odškodnenie v tomto členskom štáte a s predložením spisu s jej žiadosťou o odškodnenie príslušnému orgánu v tomto členskom štáte, ktorý bude o žiadosti rozhodovať.

Ministerstvo spravodlivosti takisto pomôže obeti, ak orgán, ktorý rozhoduje v inom členskom štáte, požaduje dodatočné informácie.

Ministerstvo spravodlivosti bude prípadne spolupracovať pri výsluchu obete uskutočnenom rozhodovacím orgánom najmä prostredníctvom telekonferenčného hovoru. Rozhodovací orgán môže tiež poveriť Ministerstvo spravodlivosti, aby zhromaždilo ústne vyhlásenia obete, zápisnicu ktorých následne predloží rozhodovaciemu orgánu.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Odosielaná žiadosť môže byť spísaná v nemeckom, francúzskom alebo anglickom jazyku, aby v zásade nebol potrebný žiadny preklad.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 19/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.