Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandsko

Telefón: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Poštová adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, Holandsko

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov vám na požiadanie zašle formulár žiadosti pre príslušný zahraničný fond. Keď od vás Fond dostane vyplnený formulár žiadosti a akékoľvek sprievodné dokumenty, nechá ich preložiť, ak je to potrebné, a postúpi ich dotknutému orgánu.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov dá v prípade potreby dokumenty preložiť na vlastné náklady.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.