Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandsko

Telefón: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Poštová adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, the Netherlands

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov vám na požiadanie zašle formulár žiadosti pre príslušný zahraničný fond. Keď od vás fond dostane vyplnený formulár žiadosti a akékoľvek sprievodné dokumenty, nechá ich preložiť, ak je to potrebné, a následne ich postúpi zahraničnému orgánu.

Ak je to pri odosielanej žiadosti potrebné, preloží tento orgán podporné dokumenty? Ak áno, kto to uhradí?

Ak je to potrebné, fond zariadi preklad dokumentov na vlastné náklady.

Keď sa žiadosť odosiela do zahraničia, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 26/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.