Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Tieto informácie nie sú v súčasnosti k dispozícii.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčný orgán vám poskytne potrebné informácie o tom, ako získať odškodnenie, poskytne príslušný formulár žiadosti o odškodnenie a pomôže pri jeho vyplnení a potom ho bezodkladne pošle príslušnému rozhodovaciemu orgánu v inom členskom štáte EÚ.

Asistenčný orgán spolupracuje s rozhodujúcimi orgánmi v iných členských štátoch EÚ, ktoré skúmajú žiadosti na odškodnenie od osôb, ktoré majú trvalý pobyt v Poľsku. V rámci spolupráce asistenčný orgán poskytuje po konzultácii s osobami, ktoré žiadajú o odškodnenie, ďalšie informácie a dokumenty, vypočuje osoby určené asistenčnými orgánmi a pomáha organizovať vypočutie určených osôb pomocou technického zariadenia umožňujúceho vypočutie na diaľku.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ak dokumenty odoslané rozhodujúcim orgánom v iných členských štátoch EÚ je potrebné preložiť, asistenčný orgán rozhodne, či sa majú preložiť na účet štátnej pokladnice.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za odoslanie žiadosti o odškodnenie do zahraničia sa neplatí žiadny poplatok.

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.