Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Komisia pre ochranu obetí trestných činov (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčným orgánom v Portugalsku je Komisia pre ochranu obetí trestných činov (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC), ktorá plní tieto funkcie:

  • pomoc pri poskytovaní informácií potrebných na vyplnenie žiadosti/návrhu,
  • zaslanie žiadosti rozhodujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom bol spáchaný trestný čin,
  • poskytovanie poradenstva žiadateľom, pokiaľ sa vyžadujú ďalšie dokumenty,
  • zorganizovanie výsluchu, pokiaľ to rozhodujúci orgán iného členského štátu EÚ považuje za potrebné.

Zabezpečí tento orgán preklad podporných dokumentov, ak je to nevyhnutné na odoslanie žiadosti? Ak áno, kto uhradí výdavky na preklad?

Dokumenty musia byť predložené v portugalčine alebo v angličtine. Ak je potrebný ich preklad, výdavky uhradí Komisia pre ochranu obetí trestných činov (CPVC).

Musím uhradiť správne alebo iné poplatky, ak sa žiadosť odosiela do zahraničia?

Nie.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.