Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Ktorý orgán mi pomôže odoslať žiadosť do inej krajiny EÚ?

Asistenčným rumunským orgánom určeným v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice Rady 2004/80/ES je:

ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiției)
riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
služba pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukurešť, kód 050741
Tel. +40 372041077
Fax +40 372041079
E-mail: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Čo je úlohou asistenčného orgánu?

Rumunskí občania, osoby bez štátnej príslušnosti alebo cudzí štátni príslušníci, legálne žijúci v Rumunsku, ktorí sa stanú obeťami úmyselného trestného činu spáchaného s použitím násilia na území iného členského štátu EÚ, môžu s pomocou asistenčného orgánu v Rumunsku požiadať o finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný, a to v súlade so zákonnými požiadavkami tohto štátu.

Rumunskí občania, osoby bez štátnej príslušnosti alebo cudzí štátni príslušníci, legálne žijúci v Rumunsku, ktorí sa stanú obeťami úmyselného trestného činu spáchaného s použitím násilia na území iného členského štátu EÚ, môžu podať žiadosť spolu s potrebnými doplňujúcimi dokumentmi na ministerstvo spravodlivosti, s cieľom získať finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Ministerstvo spravodlivosti poskytne žiadateľovi potrebné informácie o možnostiach, ako požiadať o finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný, požadované formuláre žiadostí a informácie a usmernenia týkajúce sa vyplnenia formulára žiadosti, a potrebné doplňujúce dokumenty.

Preloží tento orgán doplňujúce dokumenty, ak je to v odosielanej žiadosti potrebné? Ak áno, kto to zaplatí?

Náklady súvisiace s prekladom dokumentov môže niesť ministerstvo spravodlivosti, ale len ak to nie je v možnostiach obete alebo jej rodiny.

Musia sa pri posielaní žiadosti do zahraničia platiť nejaké administratívne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 15/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.