Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Odbor rehabilitácií a odškodňovania

Telefón : +421288891225
Fax : +4212888 91 579

E-mail : victims@justice.sk
Webová lokalita : https://www.justice.gov.sk

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky poskytne obeti informácie o podmienkach na získanie odškodnenia platných v členskom štáte, na území ktorého bol spáchaný trestný čin, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, a tlačivá žiadosti potrebné na požiadanie o také odškodnenie, a na požiadanie pomoc pri ich vyplnení. Odoslanie žiadosti zabezpečí Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nezabezpečuje preklad potrebných dokumentov. Preklad a náklady s tým spojené hradí obeť trestného činu.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.