Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky
Župančičeva 3
Ľubľana

Telefón: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-mail: gp.mp@gov.si
Webové sídlo: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ministerstvo spravodlivosti (ako asistenčný orgán) je zodpovedný za spoluprácu a výmenu informácií medzi výborom (ktorý rozhoduje o odškodnení), políciou a príslušnými orgánmi v iných krajinách a pomôže nájsť vhodné riešenia v cezhraničných prípadoch (ak je cudzinec obeťou v Slovinskej republike alebo štátny príslušník Slovinska je obeťou v zahraničí).

Ministerstvo spravodlivosti poskytuje žiadateľom základné informácie o možnostiach a podmienkach požadovania odškodnenia v iných členských štátoch EÚ a na tento účel vyžiada informácie od orgánov iných členských štátov. Ministerstvo spravodlivosti je tiež príslušným orgánom na prijímanie a postúpenie žiadostí v cezhraničných prípadoch.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno, náklady za preklad uhradí Slovinská republika.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie. Za žiadosti, žaloby a rozhodnutia sa neplatia žiadne poplatky v konaniach o odškodnení podľa zákona o odškodení obete trestného činu (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj - ZOZKD).

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.