Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov asistenčným orgánom sú úrady na podporu obetí trestných činov (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Po kliknutí na tento odkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

V prípade teroristických trestných činov je asistenčným orgánom ministerstvo vnútra.

Ak chcete získať informácie o asistenčnom orgáne, navštívte webové sídlo ministerstva vnútra.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sú úrady na podporu obetí trestných činov asistenčným orgánom pre obete trestných činov v cezhraničných situáciách, v prípadoch, keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ (nie v Španielsku) a obeť má obvyklý pobyt v Španielsku.

O náhradu škody možno požiadať v súlade so španielskymi právnymi predpismi okrem prípadov, keď bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ (nie v Španielsku) a obeť má obvyklý pobyt v Španielsku. V druhom prípade asistenčný orgán, ktorým je úrad na podporu obetí trestných činov pôsobiaci v provincii, v ktorej má obeť pobyt, bude spolupracovať na začatí a vykonaní postupov na priznanie pomoci členským štátom EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný, a žiadateľovi o pomoc poskytne:

  • informácie o možnostiach na uplatnenie nároku na finančnú pomoc alebo náhradu škody, o požadovaných postupoch a tlačivách vrátane spôsobu ich vyplnenia a o potrebnej podpornej dokumentácii,
  • všeobecné usmernenia o tom, ako vyhovieť žiadostiam o dodatočné informácie.

Úrady na podporu obetí trestných činov ako asistenčný orgán vykonávajú aj tieto úlohy:

  • postupujú nárok a podporné dokumenty, ako aj všetky následne vyžiadané dokumenty rozhodovaciemu orgánu určenému štátom, na území ktorého bol trestný čin spáchaný,
  • spolupracujú s určeným rozhodovacím orgánom štátu, na území ktorého bol trestný čin spáchaný, ak tento štát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi súhlasí s vypočutím žiadateľa, prípadne inej osoby.

Na žiadosť rozhodovacieho orgánu môže spolupráca úradov na podporu obetí trestných činov znamenať poskytnutie všestrannej súčinnosti, aby rozhodovací orgán vykonal vypočutie priamo, predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, alebo to môže znamenať vypočutie žiadateľa o finančnú pomoc, prípadne inej osoby, a zaslanie správy o vypočutí rozhodovaciemu orgánu. Ak s tým osoba, ktorá sa má vypočuť, súhlasí, rozhodovací orgán môže vykonať vypočutie priamo.

V prípade teroristických trestných činov, ak bol teroristický čin spáchaný mimo územia Španielska, španielski štátni príslušníci, ktorí sa v zahraničí stanú obeťami skupín, ktoré obyčajne pôsobia v Španielsku, alebo sú obeťami teroristických činov namierených proti španielskemu štátu alebo španielskym záujmom, vo všeobecnosti majú nárok na finančnú pomoc. Podobne účastníci mierových a bezpečnostných operácií, ktorí sú súčasťou španielskych zahraničných kontingentov, ktoré sa stali terčom teroristického útoku, majú takisto nárok na pomoc stanovenú v právnych predpisoch.

V prípade teroristických trestných činov v cezhraničných situáciách, ak bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ (nie v Španielsku) a obeť má obvyklý pobyt v Španielsku, je ministerstvo vnútra, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre podporu obetí terorizmu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), asistenčným orgánom na uvedené účely a plní rovnaké funkcie asistenčného orgánu, ako sú funkcie opísané v prípade úradov na podporu obetí trestných činov.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Nie.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.