Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel: +(46)9070 8200
Fax: +(46)9017 8353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Webové sídlo: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštová adresa:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ako asistenčný orgán môže švédsky orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov pomôcť zabezpečiť, aby sa nárok podaný rozhodovaciemu orgánu v inej krajine EÚ podal správne a aby sa nárok zaslal rozhodovaciemu orgánu. Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov takisto prenáša informácie a správy medzi žiadateľom a rozhodovacím orgánom, napríklad ak sa od žiadateľa požadujú doplňujúce informácie alebo dôkazy, aby bolo možné prijať rozhodnutie.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno; v prípade potreby zabezpečí preklad dokumentov. Náklady na preklad znáša švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 26/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.