If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Belgicko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

a) Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov môže pomôcť belgickým obetiam alebo obetiam s bydliskom v Belgicku v ich úsilí o získanie odškodnenia v inej krajine EÚ.

Adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) V prípade vecí obetí terorizmu je potrebné kontaktovať odbor komisie pre boj proti terorizmu.

Poštová adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneterrorvictims@just.fgov.be

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Podľa článku 40 zákona z 1. augusta 1985 je komisia ako asistenčný orgán v cezhraničnej veci povinná:

1. poskytnúť žiadateľovi základné informácie týkajúce sa možností požiadať o odškodnenie v členskom štáte, kde bol čin spáchaný, ako aj potrebné formuláre žiadostí na základe príručky vypracovanej Európskou komisiou;

2. poskytnúť žiadateľovi na jeho žiadosť usmernenie a všeobecné informácie o spôsobe, akým musí byť formulár vyplnený a aké podporné dokumenty môžu byť od neho požadované;

3. zaslať čo najskôr žiadosť a podporné dokumenty rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte Únie, kde bol čin spáchaný, prostredníctvom typu formulára stanoveného Európskou komisiou;

4. v prípade potreby poskytnúť žiadateľovi všeobecné usmernenie s cieľom pomôcť mu reagovať na všetky žiadosti o dodatočné informácie zo strany rozhodovacieho orgánu a na žiadosť žiadateľa následne zaslať tieto informácie čo najskôr priamo rozhodovaciemu orgánu, pričom sa prípadne pripojí zoznam zaslaných podporných dokumentov;

5. prijať potrebné opatrenia, keď sa rozhodovací orgán rozhodne vypočuť žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu, napríklad svedka alebo znalca.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Táto otázka ešte nebola doriešená a stále sa skúma.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Bulharsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI BULHARSKEJ REPUBLIKY

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulharská republika

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.compensation.bg/en

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Národná rada pre pomoc a náhrady škody obetiam trestných činov sa usiluje zabezpečiť pomoc príslušných orgánov iných krajín v prípadoch, keď sú bulharskí štátni príslušníci obeťami trestných činov v zahraničí. Takisto pomáha cudzím štátnym príslušníkom, ktorí majú oprávnený pobyt v Bulharskej republike, s cieľom zabezpečiť podporné opatrenia.

Národná rada pomáha bulharským štátnym príslušníkom, ktorí sa stali obeťami trestných činov v inom členskom štáte EÚ, s vyplnením žiadostí o náhradu škody a s predložením vyplnených formulárov príslušnému orgánu dotknutého iného členského štátu.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno. Národná rada pre pomoc a náhrady škody obetiam trestných činov v prípade potreby zabezpečí preklad podporných dokumentov. Obete trestných činov neplatia za tento preklad.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Česká republika

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti ČR, Odbor odškodňovania

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneodsk@msp.justice.cz

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Sprostredkovať kontakt a komunikáciu s rozhodovacím orgánom.

Ak je na odoslanie žiadosti potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Preklad zabezpečí asistenčný orgán na vlastné náklady.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Dánsko

Ktorý orgán mi pomôže zaslať žiadosť do inej krajiny EÚ?

Dánska komisia pre odškodnenie obetí trestných činov (Erstatningsnævnet)

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ako asistenčný orgán poskytuje Dánska komisia pre odškodnenie obetí trestných činov žiadateľom pomoc s prekladom ich žiadostí a ich zasielaním do inej krajiny EÚ. V priebehu spracúvania žiadosti im tiež pomáha s prekladom rôznych dokumentov, ktoré sú doručené z inej krajiny alebo ktoré musia byť zaslané do inej krajiny EÚ.

Zabezpečí tento orgán preklad príloh, pokiaľ sú nevyhnutné na predloženie žiadosti? Ak áno, kto uhradí preklad?

Áno. Dánska komisia pre odškodnenie obetí trestných činov využije služby prekladateľa a uhradí náklady na preklad potrebných dokumentov.

Pri zasielaní žiadosti do zahraničia treba zaplatiť správne alebo iné poplatky?

Nie. Dánska komisia pre odškodnenie obetí trestných činov uhradí všetky náklady spojené so zaslaním žiadosti do zahraničia.

Posledná aktualizácia: 05/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Nemecko

Ktorý orgán ma môže podporiť pri predkladaní žiadosti do inej krajiny EÚ?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí)
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Telefón: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknedub@bmas.bund.de

Ďalšie informácie nájdete tu:

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdškodnenie obetí násilných trestných činov spáchaných v inom členskom štáte EÚ

Akú úlohu zohrávajú kontaktné miesta?

Nemecký asistenčný orgán na Spolkovom ministerstve práce a sociálnych vecí pomáha obetiam násilných trestných činov, ktoré majú bydlisko v Nemecku, požadovať odškodnenie v európskom členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Jeho úlohou je najmä:

 • poskytovať informácie obetiam násilných trestných činov o možnostiach, ktoré majú k dispozícii v súvislosti so žiadosťou o odškodnenie v zahraničí (vrátane informácií o postupe v tejto krajine, lehotách na predloženie žiadosti, podmienkach oprávnenosti a podporných dokladoch, ktoré by sa mali priložiť k žiadosti),
 • sprístupňovať formuláre žiadostí z členských štátov, v ktorých bol trestný čin spáchaný,
 • zisťovať, ktorý orgán je zodpovedný za rozhodnutie o žiadosti o odškodnenie v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
 • postupovať žiadosti o odškodnenie a akúkoľvek podpornú dokumentáciu rozhodovaciemu orgánu,
 • zabezpečovať bezplatný preklad dokumentov a korešpondencie do príslušného miestneho jazyka,
 • sledovať vývoj postupu odškodnenia a priebežne informovať dotknuté osoby.

Členské štáty EÚ rozhodujú o podanej žiadosti výlučne na základe svojho vnútroštátneho práva. Nemecký asistenčný orgán nedokáže ovplyvniť postup v inom členskom štáte ani príslušné rozhodnutie.

Sú priložené podklady preložené týmto orgánom, ak je to potrebné? Ak áno, kto znáša náklady?

Potrebné dokumenty môžete poslať vo svojom národnom jazyku. Budú preložené bezplatne.

Je predloženie žiadosti do zahraničia spojené s administratívnymi alebo inými poplatkami?

Nemecké orgány nevyberajú žiadne poplatky. Iné členské štáty EÚ môžu pred spracovaním žiadosti požadovať zaplatenie poplatku.

Posledná aktualizácia: 16/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Estónsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Rada pre sociálne poistenie

Endla 8
15092
TALIN

Tel. +372 612 1360
Fax +372 640 8155

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Poznámky:

Rozhodovacím orgánom je Rada pre sociálne poistenie spolu so svojimi miestnymi dôchodkovými oddeleniami.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Pomôcť pri vypĺňaní a podávaní žiadostí o náhradu škody a podporných dokumentov príslušnému orgánu inej krajiny.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ak sa osoba obráti priamo na príslušný orgán inej krajiny, náklady znáša táto osoba. Ak sa dokumenty predložia prostredníctvom Rady pre sociálne poistenie, vyplnia sa potrebné formuláre a v prípade potreby sa priloží neoficiálny preklad. Za prekladateľskú službu zaplatí Rada pre sociálne poistenie.

Keď sa žiadosť odosiela do zahraničia, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 28/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Grécko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Grécky asistenčný orgán (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Atény

Telefón: +30 213 130 7056

Email: Odkaz sa zobrazí v novom okneassistingauthority@justice.gov.gr
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Môže vám poslať formulár žiadosti na vyplnenie a poskytnúť informácie o procesných záležitostiach a právnych predpisoch druhého štátu. Môže takisto sprostredkovať akékoľvek vysvetlenia týkajúce sa vašej žiadosti.

Prevezme vašu žiadosť a odošle ju príslušnému asistenčnému orgánu v inom štáte bez toho, aby vašu žiadosť posúdil, a bude vás informovať o vývoji vášho prípadu.

Pomôže príslušnému orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte s vypočutím žiadateľa alebo tretích strán, ako sú svedkovia alebo znalci.

Na žiadosť orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte: a) pomôže orgánu pre odškodnenie, ak vypočutie v súlade s gréckym právom vedie priamo orgán pre odškodnenie, či už telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, pričom poskytne a zabezpečí potrebnú logistickú infraštruktúru, alebo b) povedie toto vypočutie v súlade s gréckym právom a orgánu pre odškodnenie dotknutého členského štátu potom postúpi príslušnú správu o vypočutí. V tomto druhom prípade sa správa o vypočutí, ktorá je vyhotovená v gréckom jazyku, preloží do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov dotknutého členského štátu alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý tento členský štát vyhlásil za prípustný.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s pomocou gréckeho asistenčného orgánu, znáša grécky štát.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Formulár žiadosti a všetky požadované podporné dokumenty sa preložia na náklady a zodpovednosť gréckeho asistenčného orgánu do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa nachádza príslušný orgán pre odškodnenie, ktorému sa dokumenty posielajú, alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý daný členský štáty vyhlásil za prípustný.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, ak krajina prijímajúca žiadosť neuložila žiadne poplatky.

Posledná aktualizácia: 27/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Španielsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov asistenčným orgánom sú úrady na podporu obetí trestných činov (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

V prípade teroristických trestných činov je asistenčným orgánom ministerstvo vnútra.

Ak chcete získať informácie o asistenčnom orgáne, navštívte Odkaz sa zobrazí v novom oknewebové sídlo ministerstva vnútra.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sú úrady na podporu obetí trestných činov asistenčným orgánom pre obete trestných činov v cezhraničných situáciách, v prípadoch, keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ (nie v Španielsku) a obeť má obvyklý pobyt v Španielsku.

O náhradu škody možno požiadať v súlade so španielskymi právnymi predpismi okrem prípadov, keď bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ (nie v Španielsku) a obeť má obvyklý pobyt v Španielsku. V druhom prípade asistenčný orgán, ktorým je úrad na podporu obetí trestných činov pôsobiaci v provincii, v ktorej má obeť pobyt, bude spolupracovať na začatí a vykonaní postupov na priznanie pomoci členským štátom EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný, a žiadateľovi o pomoc poskytne:

 • informácie o možnostiach na uplatnenie nároku na finančnú pomoc alebo náhradu škody, o požadovaných postupoch a tlačivách vrátane spôsobu ich vyplnenia a o potrebnej podpornej dokumentácii,
 • všeobecné usmernenia o tom, ako vyhovieť žiadostiam o dodatočné informácie.

Úrady na podporu obetí trestných činov ako asistenčný orgán vykonávajú aj tieto úlohy:

 • postupujú nárok a podporné dokumenty, ako aj všetky následne vyžiadané dokumenty rozhodovaciemu orgánu určenému štátom, na území ktorého bol trestný čin spáchaný,
 • spolupracujú s určeným rozhodovacím orgánom štátu, na území ktorého bol trestný čin spáchaný, ak tento štát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi súhlasí s vypočutím žiadateľa, prípadne inej osoby.

Na žiadosť rozhodovacieho orgánu môže spolupráca úradov na podporu obetí trestných činov znamenať poskytnutie všestrannej súčinnosti, aby rozhodovací orgán vykonal vypočutie priamo, predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, alebo to môže znamenať vypočutie žiadateľa o finančnú pomoc, prípadne inej osoby, a zaslanie správy o vypočutí rozhodovaciemu orgánu. Ak s tým osoba, ktorá sa má vypočuť, súhlasí, rozhodovací orgán môže vykonať vypočutie priamo.

V prípade teroristických trestných činov, ak bol teroristický čin spáchaný mimo územia Španielska, španielski štátni príslušníci, ktorí sa v zahraničí stanú obeťami skupín, ktoré obyčajne pôsobia v Španielsku, alebo sú obeťami teroristických činov namierených proti španielskemu štátu alebo španielskym záujmom, vo všeobecnosti majú nárok na finančnú pomoc. Podobne účastníci mierových a bezpečnostných operácií, ktorí sú súčasťou španielskych zahraničných kontingentov, ktoré sa stali terčom teroristického útoku, majú takisto nárok na pomoc stanovenú v právnych predpisoch.

V prípade teroristických trestných činov v cezhraničných situáciách, ak bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ (nie v Španielsku) a obeť má obvyklý pobyt v Španielsku, je ministerstvo vnútra, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre podporu obetí terorizmu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), asistenčným orgánom na uvedené účely a plní rovnaké funkcie asistenčného orgánu, ako sú funkcie opísané v prípade úradov na podporu obetí trestných činov.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Nie.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 02/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Francúzsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Asistenčným orgánom, ktorý vám môže pomôcť pri predkladaní vašej žiadosti v inom členskom štáte Európskej únie, jeOdkaz sa zobrazí v novom okneÚrad pre pomoc obetiam a politiku týkajúcu sa združení (Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative – BAVPA) na ministerstve spravodlivosti.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčný orgán môže poskytnúť žiadateľovi informácie o možnostiach pri podávaní žiadosti o odškodnenie, ako aj potrebné formuláre. Žiadosť a podporné dokumenty potom postúpi asistenčnému orgánu alebo priamo rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte, v ktorom došlo k trestnému činu.

Zabezpečí tento orgán preklad podporných dokumentov, ak je to nevyhnutné na predloženie žiadosti? Ak áno, kto to uhradí?

Asistenčný orgán nezabezpečuje preklad dokumentov. Preklad potrebných dokumentov si musíte zabezpečiť sami.

Keď sa žiadosť odosiela do zahraničia, treba uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 05/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Chorvátsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Záhreb

Telefón: +385 1 371 4507
Fax: +385 1 371 4507

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Aká je úloha asistenčného orgánu?

 • Asistenčným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) a žiadateľ môže svoju žiadosť v takýchto prípadoch predložiť tomuto orgánu.
 • Podľa chorvátskeho práva sa tieto prípady označujú ako cezhraničné prípady (prekogranični slučajevi).
 • Asistenčný orgán čo najskôr postúpi žiadosť a jej prílohy príslušnému orgánu štátu, v ktorom žiadateľ požaduje o odškodnenie, a to v úradnom jazyku daného štátu alebo v inom jazyku, ktorý tento štát vyhlásil za prípustný.
 • Uvedená žiadosť sa predloží na formulári predpísanom Európskou komisiou.
 • Ak orgán pre odškodnenie príslušný v inom štáte požiada o vypočutie žiadateľa, svedkov, znalcov alebo iných osôb v Chorvátskej republike, toto vypočutie povedie Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), ktorý potom postúpi správu o vypočutí orgánu druhého štátu, ktorý je príslušný rozhodnúť o žiadosti.
 • Ak orgán, ktorý je príslušný rozhodnúť o žiadosti v druhom štáte, požiada o vypočutie prostredníctvom technických pomôcok, vypočutie sa uskutoční v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Chorvátskej republiky za predpokladu, že osoba, ktorá má byť vypočutá, s takýmto postupom súhlasí.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky ako asistenčný orgán preloží žiadosť do jazyka štátu, z ktorého sa odškodnenie požaduje, alebo do iného jazyka, ktorý tento štát označil za jazyk komunikácie.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

 • Za zasielanie žiadostí do zahraničia netreba uhradiť žiadne administratívne ani iné poplatky.
Posledná aktualizácia: 09/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Taliansko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

V Taliansku je asistenčným orgánom generálna prokuratúra (procura generale della Repubblica) pri odvolacom súde (corte d’appello), ktorý je príslušným súdom v mieste pobytu žiadateľa.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

V Taliansku je asistenčným orgánom generálna prokuratúra pri odvolacom súde, ktorý je príslušným súdom v mieste bydliska žiadateľa.

Vo svojom postavení asistenčného orgánu má prokuratúra tieto povinnosti:

 • poskytnúť žiadateľovi všetky dôležité informácie týkajúce sa systému náhrady škody zavedeného členským štátom EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
 • poskytnúť žiadateľovi formuláre potrebné na podanie žiadosti o náhradu škody,
 • na požiadanie poskytnúť žiadateľovi všeobecné usmernenie a informácie o spôsobe vyplnenia žiadosti a o tom, aké písomnosti sa môžu požadovať,
 • prijímať žiadosti o náhradu škody a spolu s podpornými dokumentmi ich bezodkladne postúpiť rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
 • poskytnúť žiadateľovi pomoc pri odpovedaní na akékoľvek žiadosti o doplňujúce informácie od rozhodovacieho orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
 • na žiadosť žiadateľa postúpiť všetky doplňujúce informácie a ďalšiu dokumentáciu rozhodovaciemu orgánu.
 • Ak sa rozhodovací orgán v členskom štáte EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný, rozhodne vypočuť žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu, prokuratúra vykoná opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby rozhodovací orgán mohol priamo vypočuť dotknutú osobu v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu. Ak sa uskutoční videokonferencia, uplatnia sa pravidlá uvedené v zákone č. 11 zo 7. januára 1998.
 • Ak o to požiada rozhodovací orgán v inom členskom štáte EÚ, úrad sám vypočuje žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu a zašle správu o vypočutí rozhodovaciemu orgánu.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Úlohy, ktoré vykonáva generálna prokuratúra pri odvolacom súde ako asistenčný orgán môžu zahŕňať preklady dokumentov, za ktoré sa od žiadateľa nebude žiadať platba.

Všetky informácie prokuratúra zašle rozhodovaciemu orgánu v inom členskom štáte EÚ buď v úradnom jazyku (alebo v jednom z úradných jazykov) tohto členského štátu, ktorý však musí byť jedným z jazykov inštitúcií Spoločenstva, alebo alternatívne v inom jazyku inštitúcií Spoločenstva, o ktorom tento členský štát vyhlásil, že ho akceptuje.

Správy o vypočutiach vedených asistenčným orgánom sa zasielajú v taliančine.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Cyprus

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Nie sú dostupné žiadne informácie.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Úlohou asistenčného orgánu je pomôcť vám nájsť informácie potrebné na podanie žiadosti a na jej predloženie spolu so všetkými príslušnými dokumentmi za účelom získania náhrady, a tým prekonať praktické a jazykové ťažkosti.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Služby sociálneho poistenia fungujú ako asistenčný orgán, nie sú však zodpovedné za preklad podporných dokumentov.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, netreba uhradiť žiadne správne alebo iné poplatky.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Lotyšsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Správa právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefón: +371 67514208
Bezplatná telefónna linka: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknejpa@jpa.gov.lv
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Obeť môže predložiť žiadosť o náhradu škody od štátu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu Európskej únie v spolupráci so Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávou právnej pomoci.

Správa právnej pomoci poskytuje obetiam informácie o ustanoveniach o platbe, postupe a ďalších požiadavkách na náhradu škody od štátu stanovených príslušnými orgánmi iných členských štátov Európskej únie. Zabezpečuje aj vypočutie osôb zúčastnených na trestnom konaní, ak o to požiada príslušný orgán členského štátu Európskej únie, ktorý preskúmava žiadosť o náhradu škody od štátu.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Žiadosť o náhradu škody od štátu by ste mali predložiť v jazyku, ktorý dotknutý členský štát Európskej únie uviedol, že ho akceptuje.

Správa právnej pomoci zabezpečí preklad potrebných dokumentov, ktoré zašle príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie a náklady na preklad sa uhradia zo štátneho rozpočtu.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Ak sa žiadosť o náhradu škody od štátu zasiela príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie prostredníctvom správy právnej pomoci, obeť nemusí platiť žiadne náklady spojené s odoslaním žiadosti.

Posledná aktualizácia: 20/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Litva

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky je oprávnené podať príslušným orgánom iných členských štátov Európskej únie žiadosti občanov Litovskej republiky a iných osôb, ktoré majú oprávnený a obvyklý pobyt v Litovskej republike, o náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku násilného trestného činu spáchaného na území iného členského štátu Európskej únie. Okrem toho ministerstvo spravodlivosti poskytuje ľuďom informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní nároku na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku násilných trestných činov, ktoré sú stanovené príslušnými orgánmi iných členských štátov Európskej únie.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno, ak je to potrebné, Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky poskytne pomoc pri preklade dokumentov, ktoré sa majú predložiť. Obeť trestného činu nie je povinná znášať náklady na preklad.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, netreba uhradiť nijaké poplatky.

Posledná aktualizácia: 22/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Luxembursko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mj.public.lu
Internetová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ministerstvo spravodlivosti Luxemburska pomôže obeti s poskytnutím najdôležitejších informácií o možnostiach pri podávaní žiadosti o odškodnenie v tomto členskom štáte a s predložením spisu s jej žiadosťou o odškodnenie príslušnému orgánu v tomto členskom štáte, ktorý bude o žiadosti rozhodovať.

Ministerstvo spravodlivosti takisto pomôže obeti, ak orgán, ktorý rozhoduje v inom členskom štáte, požaduje dodatočné informácie.

Ministerstvo spravodlivosti bude prípadne spolupracovať pri výsluchu obete uskutočnenom rozhodovacím orgánom najmä prostredníctvom telekonferenčného hovoru. Rozhodovací orgán môže tiež poveriť Ministerstvo spravodlivosti, aby zhromaždilo ústne vyhlásenia obete, zápisnicu ktorých následne predloží rozhodovaciemu orgánu.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Odosielaná žiadosť môže byť spísaná v nemeckom, francúzskom alebo anglickom jazyku, aby v zásade nebol potrebný žiadny preklad.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 19/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Maďarsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Okresné úrady v Budapešti alebo krajské úrady (miestne služby na podporu obetí) ako asistenčné orgány.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčný orgán poskytuje formuláre žiadostí a pomoc pri vypĺňaní formulárov žiadostí a postúpení formulárov žiadostí.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno a náklady znáša štát.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, postúpenie žiadosti je bezplatné.

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Malta

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti, kultúry a miestnych samospráv

30 Old Treasury Street
Valletta

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Jeho úlohou je vykonávať predbežné spracovanie a posúdenie žiadosti.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno, asistenčný orgán preloží podporné dokumenty. Poplatky a súvisiace výdavky uhradí agentúra pre právnu pomoc Legal Aid Malta.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Neúčtujú sa žiadne ďalšie poplatky.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Holandsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandsko

Telefón: 070-4142000
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@schadefonds.nl

Poštová adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, Holandsko

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Odkaz sa zobrazí v novom okneFond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov vám na požiadanie zašle formulár žiadosti pre príslušný zahraničný fond. Keď od vás Fond dostane vyplnený formulár žiadosti a akékoľvek sprievodné dokumenty, nechá ich preložiť, ak je to potrebné, a postúpi ich dotknutému orgánu.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov dá v prípade potreby dokumenty preložiť na vlastné náklady.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Rakúsko

Ktorý orgán ma môže podporiť pri predkladaní žiadosti do inej krajiny EÚ?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknepost.wien@sozialministeriumservice.at

Akú úlohu zohrávajú kontaktné miesta?

Úlohy asistenčného orgánu sú presne stanovené s smernici 2004/80/ES Rady. Vyplývajú aj z § 9a zákona o odškodňovaní obetí (Verbrechensopfergsetz).

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto znáša náklady?

Odkazujeme na čl. 11 smernice 2004/80/ES Rady – obeti nevznikajú žiadne náklady.

Je predloženie žiadosti do zahraničia spojené s administratívnymi alebo inými poplatkami?

Obeti nevznikajú žiadne náklady.

Posledná aktualizácia: 19/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Poľsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Tieto informácie nie sú v súčasnosti k dispozícii.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčný orgán vám poskytne potrebné informácie o tom, ako získať odškodnenie, poskytne príslušný formulár žiadosti o odškodnenie a pomôže pri jeho vyplnení a potom ho bezodkladne pošle príslušnému rozhodovaciemu orgánu v inom členskom štáte EÚ.

Asistenčný orgán spolupracuje s rozhodujúcimi orgánmi v iných členských štátoch EÚ, ktoré skúmajú žiadosti na odškodnenie od osôb, ktoré majú trvalý pobyt v Poľsku. V rámci spolupráce asistenčný orgán poskytuje po konzultácii s osobami, ktoré žiadajú o odškodnenie, ďalšie informácie a dokumenty, vypočuje osoby určené asistenčnými orgánmi a pomáha organizovať vypočutie určených osôb pomocou technického zariadenia umožňujúceho vypočutie na diaľku.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ak dokumenty odoslané rozhodujúcim orgánom v iných členských štátoch EÚ je potrebné preložiť, asistenčný orgán rozhodne, či sa majú preložiť na účet štátnej pokladnice.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za odoslanie žiadosti o odškodnenie do zahraničia sa neplatí žiadny poplatok.

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Portugalsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisia pre ochranu obetí trestných činov (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčným orgánom v Portugalsku je Komisia pre ochranu obetí trestných činov (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC), ktorá plní tieto funkcie:

 • pomoc pri poskytovaní informácií potrebných na vyplnenie žiadosti/návrhu,
 • zaslanie žiadosti rozhodujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom bol spáchaný trestný čin,
 • poskytovanie poradenstva žiadateľom, pokiaľ sa vyžadujú ďalšie dokumenty,
 • zorganizovanie výsluchu, pokiaľ to rozhodujúci orgán iného členského štátu EÚ považuje za potrebné.

Zabezpečí tento orgán preklad podporných dokumentov, ak je to nevyhnutné na odoslanie žiadosti? Ak áno, kto uhradí výdavky na preklad?

Dokumenty musia byť predložené v portugalčine alebo v angličtine. Ak je potrebný ich preklad, výdavky uhradí Komisia pre ochranu obetí trestných činov (CPVC).

Musím uhradiť správne alebo iné poplatky, ak sa žiadosť odosiela do zahraničia?

Nie.

Posledná aktualizácia: 13/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Rumunsko

Ktorý orgán mi pomôže odoslať žiadosť do inej krajiny EÚ?

Asistenčným rumunským orgánom určeným v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice Rady 2004/80/ES je:

ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiției)
riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
služba pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukurešť, kód 050741
Tel. +40 372041077
Fax +40 372041079
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknedreptinternational@just.roOdkaz sa zobrazí v novom okneddit@just.ro

Čo je úlohou asistenčného orgánu?

Rumunskí občania, osoby bez štátnej príslušnosti alebo cudzí štátni príslušníci, legálne žijúci v Rumunsku, ktorí sa stanú obeťami úmyselného trestného činu spáchaného s použitím násilia na území iného členského štátu EÚ, môžu s pomocou asistenčného orgánu v Rumunsku požiadať o finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný, a to v súlade so zákonnými požiadavkami tohto štátu.

Rumunskí občania, osoby bez štátnej príslušnosti alebo cudzí štátni príslušníci, legálne žijúci v Rumunsku, ktorí sa stanú obeťami úmyselného trestného činu spáchaného s použitím násilia na území iného členského štátu EÚ, môžu podať žiadosť spolu s potrebnými doplňujúcimi dokumentmi na ministerstvo spravodlivosti, s cieľom získať finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Ministerstvo spravodlivosti poskytne žiadateľovi potrebné informácie o možnostiach, ako požiadať o finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný, požadované formuláre žiadostí a informácie a usmernenia týkajúce sa vyplnenia formulára žiadosti, a potrebné doplňujúce dokumenty.

Preloží tento orgán doplňujúce dokumenty, ak je to v odosielanej žiadosti potrebné? Ak áno, kto to zaplatí?

Náklady súvisiace s prekladom dokumentov môže niesť ministerstvo spravodlivosti, ale len ak to nie je v možnostiach obete alebo jej rodiny.

Musia sa pri posielaní žiadosti do zahraničia platiť nejaké administratívne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 15/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Slovinsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky
Župančičeva 3
Ľubľana

Telefón: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknegp.mp@gov.si
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mp.gov.si

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ministerstvo spravodlivosti (ako asistenčný orgán) je zodpovedný za spoluprácu a výmenu informácií medzi výborom (ktorý rozhoduje o odškodnení), políciou a príslušnými orgánmi v iných krajinách a pomôže nájsť vhodné riešenia v cezhraničných prípadoch (ak je cudzinec obeťou v Slovinskej republike alebo štátny príslušník Slovinska je obeťou v zahraničí).

Ministerstvo spravodlivosti poskytuje žiadateľom základné informácie o možnostiach a podmienkach požadovania odškodnenia v iných členských štátoch EÚ a na tento účel vyžiada informácie od orgánov iných členských štátov. Ministerstvo spravodlivosti je tiež príslušným orgánom na prijímanie a postúpenie žiadostí v cezhraničných prípadoch.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno, náklady za preklad uhradí Slovinská republika.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie. Za žiadosti, žaloby a rozhodnutia sa neplatia žiadne poplatky v konaniach o odškodnení podľa zákona o odškodení obete trestného činu (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj - ZOZKD).

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Slovensko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Odbor rehabilitácií a odškodňovania

Telefón : +421288891225
Fax : +4212888 91 579

E-mail : Odkaz sa zobrazí v novom oknevictims@justice.sk
Webová lokalita : Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky poskytne obeti informácie o podmienkach na získanie odškodnenia platných v členskom štáte, na území ktorého bol spáchaný trestný čin, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, a tlačivá žiadosti potrebné na požiadanie o také odškodnenie, a na požiadanie pomoc pri ich vyplnení. Odoslanie žiadosti zabezpečí Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nezabezpečuje preklad potrebných dokumentov. Preklad a náklady s tým spojené hradí obeť trestného činu.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 09/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Fínsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Štátna pokladnica (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finland

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknerikosvahingot@valtiokonttori.fi

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ak ste sa stali obeťou úmyselného násilného trestného činu v inom členskom štáte Európskej únie, môžete od štátnej pokladnice získať informácie o vašom práve uplatniť si nárok na náhradu škody od orgánu pre škody spôsobené trestnými činmi v krajine, kde bol trestný čin spáchaný. Od štátnej pokladnice môžete takisto získať potrebné formuláre žiadostí, ako aj všeobecné usmernenie a informácie o spôsobe vyplnenia žiadosti a o tom, aké dokumenty bude potrebné k žiadosti pripojiť.

Žiadosť môžete predložiť štátnej pokladnici, ktorá ju spolu s jej prílohami zašle príslušnému orgánu, ktorý rozhoduje o náhrade škody v mieste, kde bol trestný čin spáchaný.

Ak vás orgán iného členského štátu, ktorý rozhoduje o náhrade škody, požiada o poskytnutie dodatočných informácií, štátna pokladnica vám poskytne všeobecné usmernenie o spôsobe, ako sa vyjadriť k žiadosti, ak je to potrebné, a postúpi dodatočné informácie orgánu, ktorý rozhoduje o náhrade škody, ktorý o ne požiadal.

Štátna pokladnica takisto poskytne oficiálnu pomoc orgánu iného členského štátu, ktorý rozhoduje o náhrade škody, tým, že mu zabezpečí príležitosť, aby konzultoval so žiadateľom, svedkami, znalcami alebo s inými osobami, ktoré sa nachádzajú vo Fínsku. Alternatívne sa na týchto ľudí môže obrátiť aj samotná štátna pokladnica a zaslať o tejto konzultácii správu, ktorú vypracuje, orgánu, ktorý rozhoduje o náhrade škody.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Štátna pokladnica sa postará o preloženie žiadosti a pripojených dokumentov do jazyka schváleného krajinou, v ktorej bol trestný čin spáchaný. Za preloženie dokumentov sa vám nebudú účtovať žiadne poplatky.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za zaslanie žiadosti sa vám nebudú účtovať poplatky.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Švédsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel: +(46)9070 8200
Fax: +(46)9017 8353

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštová adresa:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Ako asistenčný orgán môže švédsky orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov pomôcť zabezpečiť, aby sa nárok podaný rozhodovaciemu orgánu v inej krajine EÚ podal správne a aby sa nárok zaslal rozhodovaciemu orgánu. Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov takisto prenáša informácie a správy medzi žiadateľom a rozhodovacím orgánom, napríklad ak sa od žiadateľa požadujú doplňujúce informácie alebo dôkazy, aby bolo možné prijať rozhodnutie.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno; v prípade potreby zabezpečí preklad dokumentov. Náklady na preklad znáša švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 26/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Anglicko a Wales

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Orgán pre odškodnenie obetí trestných činov (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefón: 0300 003 3601

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Osobám s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorí utrpia ujmu v inej krajine EÚ, poskytneme pomoc so žiadosťou o odškodnenie z tejto krajiny.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Preklad podporných dokumentov môžeme zabezpečiť a uhradiť my.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za svoje služby neúčtujeme poplatky, nehradíme však náklady spojené s predložením žiadosti, ak iná krajina EÚ takéto poplatky vyberá.

Posledná aktualizácia: 16/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Severné Írsko

Tieto otázky sa netýkajú systému v Severnom Írsku.


Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ

-

Aká je úloha asistenčného orgánu?

-

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

-

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

-

Posledná aktualizácia: 15/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Škótsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Orgán pre odškodnenie obetí trestných činov (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefón: 0044 0300 003 3601

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Osobám s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorí utrpia ujmu v inej krajiny EÚ, poskytneme pomoc so žiadosťou o odškodnenie z tejto krajiny.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Preklad podporných dokumentov môžeme zabezpečiť a uhradiť my.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za svoje služby neúčtujeme poplatky, nehradíme však náklady spojené s predložením žiadosti, ak iná krajina EÚ takéto poplatky vyberá.

Posledná aktualizácia: 14/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.