Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

a) Žrtvam, ki so belgijski državljani ali imajo prebivališče v Belgiji, lahko pri prizadevanjih za pridobitev odškodnine v drugi državi članici EU pomaga Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj.

Naslov:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Za primere žrtev terorizma je treba stopiti v stik z „Oddelkom za terorizem“ v okviru komisije.

Poštni naslov:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Elektronski naslov: terrorvictims@just.fgov.be

Kakšna je vloga pomožnega organa?

V skladu s členom 40 zakona z dne 1. avgusta 1985 je komisija kot organ, pristojen za zagotavljanje pomoči v čezmejnih primerih, odgovorna za to, da:

1. prosilcu zagotovi bistvene informacije glede možnosti za vložitev zahteve za odškodnino v državi članici, v kateri je bilo dejanje storjeno, skupaj s potrebnimi obrazci za zahtevo, na podlagi priročnika, ki ga je pripravila Evropska komisija;

2. prosilcu na njegovo zahtevo poda nasvete in splošne informacije o tem, kako je treba izpolniti obrazec, in o dokazilih, ki se od njega lahko zahtevajo;

3. vlogo in dokazila kar najhitreje pošlje organu odločanja v državi članici Unije, v kateri je bilo dejanje storjeno, z uporabo standardnega obrazca, ki ga določi Evropska komisija;

4. po potrebi prosilcu poda splošne nasvete v pomoč pri odgovoru na morebitne zahteve organa odločanja po dodatnih informacijah in nato na zahtevo prosilca odgovor kar najhitreje pošlje neposredno organu odločanja, pri čemer po potrebi priloži seznam poslanih spremnih dokumentov;

5. sprejme vse potrebne ukrepe v primerih, ko se organ odločanja odloči zaslišati prosilca ali katero koli drugo osebo, kot je priča ali strokovnjak.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

To vprašanje še ni bilo aktualno in se še proučuje.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 14/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.