Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: (+385) 13714000
Telefaks: (+385) 13714507

Spletišče: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kakšna je vloga pomožnega organa?

  • Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške je pomožni organ in vložnik lahko v takih primerih pri tem organu vloži zahtevo
  • (v hrvaški zakonodaji se taki primeri imenujejo čezmejni primeri).
  • Pomožni organ zahtevo in njene priloge čim prej predloži pristojnemu organu države, v kateri vložnik zahteva odškodnino, v uradnem jeziku države ali drugem jeziku, ki ga ta država sprejema.
  • Navedena zahteva se predloži na obrazcu, ki ga predpiše Evropska komisija.
  • Če organ, pristojen za obravnavo zahteve v zadevni državi, zahteva, da se vložnik, priče, s strani sodišča imenovani izvedenci ali druge osebe zaslišijo v Republiki Hrvaški, to zaslišanje opravi odbor za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ki nato predloži poročilo o zaslišanju organu druge države, ki je pristojen za sprejetje odločitev o zahtevi.
  • Če organ druge države, ki je pristojen za sprejetje odločitve o zahtevi, zahteva, da se zaslišanje opravi s tehničnimi sredstvi, se tako zaslišanje opravi v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje Republike Hrvaške, če se oseba, ki jo je treba zaslišati, strinja s takim postopkom.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo plača?

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške kot pomožni organ prevede zahtevo v jezik države, od katere se zahteva odškodnina, ali drug jezik, ki ga zadevna država določi kot jezik sporazumevanja.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

  • Ob pošiljanju zahteve v tujino se ne plačajo nobene upravne ali druge pristojbine.
Zadnja posodobitev: 09/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.