Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

V Italiji je pomožni organ državno tožilstvo (procura generale della Repubblica) pri pritožbenem sodišču (corte d’appello), ki je pristojno za kraj prebivališča vložnika.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

V Italiji je pomožni organ državno tožilstvo pri pritožbenem sodišču, ki je pristojno za kraj prebivališča vložnika.

Tožilstvo ima kot pomožni organ naslednje naloge:

  • vložniku poda vse bistvene informacije v zvezi s sistemom odškodnin, ki ga je uvedla država članica EU, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje;
  • vložniku zagotovi obrazce, ki so potrebni za predložitev njegovega zahtevka;
  • na zahtevo vložnika temu poda splošne smernice in informacije o tem, kako naj se vloga izpolni in katera dokazila je potrebno priložiti;
  • sprejema zahtevke za odškodnino in jih skupaj z dokazili nemudoma pošlje organu za odločanje v državi članici EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno;
  • vložniku pomaga pri izpolnjevanju morebitnih zahtev po dodatnih informacijah s strani organa za odločanje v državi članici EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno;
  • na zahtevo vložnika organu za odločanje posreduje vse dodatne informacije in dodatna dokazila.
  • Če se organ za odločanje v državi članici EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, odloči, da bo zaslišal vložnika ali katero koli drugo osebo, tožilstvo poskrbi, da lahko organ za odločanje zadevno osebo neposredno zasliši v skladu z zakoni navedene države članice. V primeru videokonference se uporabljajo določbe zakona št. 11 z dne 7. januarja 1998.
  • Tožilstvo na zaprosilo organa za odločanje v drugi državi članici EU samo zasliši vložnika ali katero koli drugo osebo in organu za odločanje pošlje poročilo o zaslišanju.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Naloge, ki jih opravlja urad državnega tožilca pri pritožbenem sodišču kot pomožni organ, lahko vključujejo prevajanje dokazil, česar vložnik ne plača.

Tožilstvo pošlje vse informacije organu za odločanje v drugi državi članici EU bodisi v uradnem jeziku (ali enem od uradnih jezikov) te države članice, ki mora biti eden od jezikov institucij Skupnosti, bodisi v drugem jeziku institucij Skupnosti, ki ga je ta država članica navedla kot sprejemljivega.

Poročila o zaslišanjih, ki jih je opravil pomožni organ, se pošljejo v italijanščini.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.