Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Uprava za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Brezplačna telefonska linija: +371 80001801
Telefaks: +371 67514209

Elektronski naslov: jpa@jpa.gov.lv
Spletišče: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Žrtev lahko zahtevo za državno odškodnino predloži pristojnemu organu zadevne države članice Evropske unije s pomočjo Uprave za pravno pomoč.

Uprava za pravno pomoč žrtvi zagotovi informacije o določbah glede plačila, postopku in dodatnih zahtevah v zvezi z državno odškodnino, ki so jih določili pristojni organi drugih držav članic Evropske unije. Poskrbi tudi, da se osebe, vključene v kazenski postopek, lahko zaslišijo, kadar to zahteva pristojni organ države članice Evropske unije, ki obravnava zahtevo za državno odškodnino.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Zahtevo za državno odškodnino morate vložiti v jeziku, ki ga zadevna država članica Evropske unije sprejema.

Uprava za pravno pomoč zagotovi prevod potrebnih dokazil, ki jih pošlje pristojnemu organu druge države članice Evropske unije, stroški prevajanja pa se krijejo iz nacionalnega proračuna.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Če se zahteva za državno odškodnino pošlje pristojnemu organu druge države članice Evropske unije prek Uprave za pravno pomoč, žrtvi ni treba plačati nobenih stroškov v zvezi s pošiljanjem zahtevka.

Zadnja posodobitev: 18/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.