Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Te informacije trenutno niso na voljo.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organ vam bo zagotovil potrebne informacije o tem, kako pridobiti odškodnino, dal na voljo ustrezno predlogo zahteve in vam pomagal pri njenem izpolnjevanju ter zahtevo nato brez odlašanja poslal pristojnemu organu za odločanje v drugi državi članici EU.

Pomožni organ sodeluje z organi za odločanje v drugih državah članicah EU, ki obravnavajo odškodninske zahtevke oseb s stalnim prebivališčem na Poljskem. V okviru sodelovanja pomožni organ po posvetovanju z osebami, ki uveljavljajo odškodnino, posreduje dodatne informacije in dokazila, zasliši osebe, ki jih navedejo pomožni organi, ter pomaga pri organizaciji zaslišanja navedenih oseb z uporabo tehnične opreme, ki omogoča zaslišanje na daljavo.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Če je treba dokazila, ki se pošljejo organom za odločanje v drugih državah članicah EU, prevesti, pomožni organ odloči o tem, ali stroške prevoda prevzame državni proračun.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Za pošiljanje odškodninskega zahtevka v tujino se ne plača nobena pristojbina.

Zadnja posodobitev: 11/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.