Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Pomožni romunski organ, imenovan v skladu s členom 3(1) Direktive Sveta 2004/80/ES, je:

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul Justiției)
Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 București, cod 050741
Tel.: +40 372041077
Faks: +40 372041079
E-naslov: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Romunski državljani, osebe brez državljanstva ali tuji državljani, ki zakonito prebivajo v Romuniji, ki so žrtev nasilnega naklepnega kaznivega dejanja na območju druge države članice EU, lahko s pomočjo pomožnega organa v Romuniji zahtevajo finančno nadomestilo od države, na ozemlju katere je bilo storjeno kaznivo dejanje, v skladu z zahtevami, ki so določene v pravu te države.

Romunski državljani, osebe brez državljanstva ali tuji državljani, ki zakonito prebivajo v Romuniji, ki so žrtev nasilnega naklepnega kaznivega dejanja na območju druge države članice EU, lahko pri romunskem ministrstvu za pravosodje vložijo zahtevo za finančno nadomestilo od države, na ozemlju katere je bilo storjeno kaznivo dejanje, skupaj s potrebnimi dokazili.

Ministrstvo za pravosodje vložniku zahteve zagotovi potrebne informacije o možnostih uveljavljanja finančne odškodnine od države, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno, potrebne obrazce za zahtevo ter informacije in navodila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca zahteve in potrebnimi dokazili.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Stroške prevoda dokumentov lahko nosi ministrstvo za pravosodje, samo če jih žrtev ali družinski člani žrtve ne morejo kriti.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 15/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.