Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so pomožni organ uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji povezavi.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je pomožni organ ministrstvo za notranje zadeve.

Informacije o pomožnem organu so na voljo na spletišču ministrstva za notranje zadeve.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj pomožni organ za žrtve kaznivih dejanj v čezmejnih primerih, kadar je bilo kaznivo dejanje storjeno v državi članici EU, ki ni Španija, in ima žrtev običajno prebivališče v Španiji.

Odškodnina se lahko zahteva v skladu s špansko zakonodajo – razen če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji in ima prosilec za pomoč običajno prebivališče v drugi državi članici EU –, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v državi članici EU, ki ni Španija, in ima prosilec običajno prebivališče v Španiji. V slednjem primeru bo pomožni organ, ki je urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj v pokrajini, v kateri žrtev prebiva, pri sprožitvi in vodenju postopkov za dodelitev pomoči sodeloval z državo članico EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, in prosilcu zagotovil:

  • informacije o možnosti zahtevati finančno pomoč ali odškodnino, potrebnih postopkih in obrazcih, vključno z načinom njihovega izpolnjevanja, ter dokazilih, ki so morda potrebna;
  • splošne smernice o tem, kako ugoditi zahtevam za dodatne informacije.

Poleg tega morajo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj kot pomožni organ storiti naslednje:

  • posredovati zahtevo in dokazila ter vse dokumente, ki se lahko naknadno zahtevajo, organu za odločanje, ki ga imenuje država, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno;
  • sodelovati z imenovanim organom za odločanje v državi, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno, če se ta država v skladu s svojo nacionalno zakonodajo strinja z zaslišanjem prosilca ali katere koli druge osebe.

Na zahtevo organa za odločanje bi to sodelovanje uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko vključevalo zagotavljanje vsega, kar je potrebno, da organ za odločanje opravi neposredno zaslišanje, zlasti prek telefona ali videokonference, ali izvedbo zaslišanja prosilca za finančno pomoč ali katere koli druge osebe ter pošiljanje poročila o zaslišanju organu za odločanje. Če se oseba, ki mora biti zaslišana, strinja, lahko organ za odločanje opravi neposredno zaslišanje.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj, ki so storjena zunaj Španije, so do pomoči na splošno upravičeni španski državljani v tujini, ki postanejo žrtve dejanj skupin, ki običajno delujejo v Španiji, ali terorističnih dejanj proti španski državi ali španskim interesom. Sodelujoči v mirovnih in varnostnih operacijah, ki so del španskih kontingentov v tujini in predmet terorističnega napada, so prav tako upravičeni do pomoči, določene z zakonom.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj v čezmejnih primerih, če je kaznivo dejanje storjeno v državi članici EU, ki ni Španija, in ima žrtev običajno prebivališče v Španiji, je pomožni organ za zgoraj navedene namene ministrstvo za notranje zadeve, natančneje generalni direktorat za podporo žrtvam terorizma (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), ki opravlja iste naloge pomožnega organa, kot so opisane za urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Ne.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.