Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice) – lokalkontoret i Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-post: post.wien@sozialministeriumservice.at

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndighetens arbetsuppgifter fastställs i direktiv 2004/80/EG. De beskrivs även i § 9a i lagen om brottsoffer (Verbrechensopfergsetz).

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

I enlighet med artikel 11 i direktiv 2004/80/EG behöver brottsoffret inte betala för detta.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga avgifter tas ut av brottsoffret.

Senaste uppdatering: 19/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.