Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

a) Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, nedan kallad brottsofferkommissionen) kan hjälpa brottsoffer som är belgiska medborgare eller som har hemvist i Belgien att få ersättning i ett annat EU-land.

Adress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL

b) I ärenden som rör offer för terrorism måste brottsofferkommissionens avdelning för terroristbrott kontaktas.

Postadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
SPF Justice/FOD Justitie
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL
E-postadress: terrorvictims@just.fgov.be

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Enligt artikel 40 i lagen av den 1 augusti 1985 är brottsofferkommissionen, i sin egenskap av biståndsmyndighet i gränsöverskridande ärenden, ansvarig för att

1. ge sökanden nödvändig information om möjligheterna att begära ersättning i den medlemsstat där brottet begicks, samt tillhandahålla de ansökningsblanketter som behövs, grundat på den handbok som Europeiska kommissionen har utarbetat,

2. på begäran ge sökanden allmän vägledning och information om hur blanketten ska fyllas i och vilken styrkande handlingar som eventuellt krävs,

3. så snabbt som möjligt översända ansökan och eventuella styrkande handlingar till beslutsmyndigheten i den EU-medlemsstat där brottet begicks, genom att använda det standardformulär som Europeiska kommissionen har tagit fram,

4. vid behov tillhandahålla sökanden allmän vägledning för att uppfylla eventuella krav från beslutsmyndigheten om kompletterande information och, på sökandens begäran, så snabbt som möjligt översända sådan information direkt till beslutsmyndigheten, i förekommande fall tillsammans med en förteckning över de styrkande handlingar som översänds,

5. vidta nödvändiga åtgärder om den beslutande myndigheten beslutar att höra sökanden eller någon annan person som vittne eller sakkunnig.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Denna fråga har ännu inte uppkommit och behandlas fortfarande.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 14/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.