Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Bulgariens justitieministerium

Nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer

Adress: 1 Ulica Slavyanska, Sofia 1040, Bulgarien

Webbplats: https://www.compensation.bg

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer begär hjälp från de behöriga myndigheterna i andra länder när bulgariska medborgare har utsatts för brott i utlandet. Rådet hjälper även utländska medborgare som är lagligt bosatta i Bulgarien, och vidtar åtgärder till stöd för dessa.

Det nationella rådet hjälper bulgariska medborgare som har utsatts för brott i en annan EU-medlemsstat att fylla i ansökningar om ersättning och översänder de ifyllda formulären till behörig myndighet i den andra berörda medlemsstaten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, det gör den. Det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer översätter vid behov de styrkande handlingarna. Brottsoffren betalar inte för denna översättning.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej, det finns det inte.

Senaste uppdatering: 25/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.