Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Fax : +385 1 371 45 07

Webbplats: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

  • Biståndsmyndighet är det kroatiska justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) och sökanden kan inge en ansökan till denna myndighet i dessa ärenden.
  • I kroatisk rätt kallas dessa ärenden gränsöverskridande ärenden (prekogranični slučajevi).
  • Biståndsmyndigheten ska så snabbt som möjligt vidarebefordra ansökan och dess bilagor till behörig myndighet i det land där sökanden begär ersättning. Ansökan ska inges på det landets officiella språk eller på ett annat språk som det landet godtar.
  • Ansökan ska inges med hjälp av det formulär som Europeiska kommissionen föreskriver.
  • Den myndighet i det berörda landet som är ansvarig för att fatta beslut om ansökan (beslutsmyndigheten) kan begära att sökanden, vittnen, sakkunniga som domstolen har utsett eller andra personer ska förhöras i Kroatien. Förhören hålls i så fall av kommittén för ersättning till brottsoffer (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela). Efter förhöret överlämnar denna en rapport om förhöret till det andra landets beslutsmyndighet.
  • Om det andra landets beslutsmyndighet begär att tekniska hjälpmedel ska användas vid förhöret, ska förhöret hållas i samverkan med det kroatiska justitieministeriet, förutsatt att den person som ska förhöras ger sitt samtycke till detta.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Det kroatiska justitieministeriet ska i sin egenskap av biståndsmyndighet översätta ansökan till det språk som talas i det land där ansökan görs, eller till ett annat språk som det landet har angett som kommunikationsspråk.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

  • Inga administrativa eller andra avgifter ska betalas när ansökan sänds utomlands.
Senaste uppdatering: 21/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.