Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Ingen information tillgänglig.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndighetens roll är att hjälpa dig att få tag på den information du behöver för att fylla i och lämna in ansökan om ersättning, tillsammans med alla relevanta handlingar. Biståndsmyndigheten hjälper dig med både praktiska och språkliga problem.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Socialförsäkringsmyndigheten fungerar som biståndsmyndighet men är inte ansvarig för översättningen av styrkande handlingar.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga administrativa eller andra avgifter behöver betalas när ansökan sänds utomlands.

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.