Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Ministry of Justice of the Czech Republic, Department of Compensation

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prag 2

Tfn: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-post: odsk@msp.justice.cz

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Att sörja för kontakt och kommunikation med beslutsmyndigheten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Handlingarna översätts av biståndsmyndigheten på dess egen bekostnad.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.