På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tfn: 0300 003 3601

Webbplats: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Vi hjälper personer bosatta i Förenade kungariket som har skadats i ett annat EU-land att ansöka om ersättning från det landet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Vi kan låta göra och betala för översättningar av styrkande handlingar.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Vi tar inte ut någon avgift för våra tjänster. Däremot betalar vi inte kostnaden för att inge en ansökan om en sådan avgift tas ut av ett annat EU-land.

Senaste uppdatering: 16/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.