Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Social Insurance Board

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webbplats: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentarer:

Beslutsmyndighet är socialförsäkringsnämnden tillsammans med dess lokala pensionsavdelningar.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten hjälper till med att fylla i och översända ansökningar om ersättning och styrkande handlingar till den behöriga myndigheten i ett annat land.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Om en person vänder sig direkt till den behöriga myndigheten i ett annat land står den personen för kostnaderna. Om handlingarna översänds via socialförsäkringsnämnden fyller denna i de formulär som krävs och bifogar vid behov en inofficiell översättning. Översättningen betalas av socialförsäkringsnämnden.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 28/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.