Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Statskontoret
PB 50
00054 Statskontoret, Finland

E-post: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/brottsskadeersattningar/

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Om du har utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan du få information från Statskontoret om din rätt att ansöka om ersättning från brottsskademyndigheten i det land där brottet begicks. Du kan även få de nödvändiga ansökningsformulären från Statskontoret, samt allmän vägledning och information om hur du bör fylla ansökan och vilka handlingar som eventuellt måste bifogas ansökan.

Du kan inge ansökan till Statskontoret. Statskontoret sänder sedan ansökan och dess bilagor till behörig ersättningsmyndighet på den ort där brottet begicks.

Om en annan medlemsstats ersättningsmyndighet ber dig inkomma med ytterligare upplysningar ger Statskontoret dig vid behov allmän vägledning om hur du ska besvara en sådan begäran och översänder de kompletterande upplysningarna till den ersättningsmyndighet som begärt dem.

Statskontoret bistår även ersättningsmyndigheten i den andra medlemsstaten genom att göra det möjligt för den att höra sökanden, vittnen, sakkunniga eller andra personer som befinner sig i Finland. Alternativt kan Statskontoret självt höra dessa personer och översända en rapport om förhören till ersättningsmyndigheten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Statskontoret sörjer för att ansökan och bifogade handlingar översätts till ett språk som godtas av det land där brottet begicks. Inga avgifter tas ut för översättningen av handlingarna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga avgifter tas ut för översändandet av ansökan.

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.