Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Den biståndsmyndighet som kan hjälpa dig att översända din ansökan till en annan EU-medlemsstat är byrån för brottsofferstöd och organisationspolitik (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative – BAVPA) vid justitieministeriet.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten kan informera den som ansöker om ersättning om de olika ersättningsalternativ som finns, och tillhandahålla de nödvändiga formulären. Biståndsmyndigheten översänder sedan ansökan och de styrkande handlingarna till biståndsmyndigheten i den medlemsstat där brottet begicks eller direkt till beslutsmyndigheten i det landet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Biståndsmyndigheten översätter inte handlingar. Vid behov måste du själv se till att handlingarna översätts.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.