Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tfn: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

e-post: dub@bmas.bund.de

Här finns mer information:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Compensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Den tyska stödmyndigheten vid förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor hjälper våldsbrottsoffer bosatta i Tyskland att ansöka om ersättning i det EU-land där de har lidit skada.

Den ska särskilt ha följande uppgifter:

  • Informera våldsbrottsoffer om möjligheterna att ansöka om ersättning utomlands (bl.a. förfarandet som tillämpas i det aktuella landet, tidsfrist för ansökan, villkoren för att kunna få ersättning och vilka styrkande handlingar som ska åtfölja ansökan).
  • Tillhandahålla ansökningsformulär från det aktuella EU-landet.
  • Ta reda på vilken behörig myndighet i det aktuella EU-landet som ska handlägga ansökan.
  • Vidarebefordra ersättningsansökan med styrkande handlingar till denna myndighet.
  • Översätta handlingar och korrespondens kostnadsfritt till aktuellt språk.
  • Följa det fortsatta ersättningsförfarandet och informera berörda personer om läget.

EU-länderna behandlar ansökningarna helt och hållet i enlighet med sin nationella lagstiftning. Den tyska stödmyndigheten kan inte påverka det förfarandet eller beslutet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Det går att sända in begärda styrkande handlingar på ens eget språk. De översätts sedan kostnadsfritt.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Från Tysklands sida uttas inte några avgifter. Det är möjligt att andra EU-länder tar ut en avgift innan en ansökan behandlas.

Senaste uppdatering: 16/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.