Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

The Hellenic Assisting Authority (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
115 27, Aten

Tfn: +30 213 130 7056

E-post: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten kan skicka ett ansökningsformulär till dig som du ska fylla i. Den kan också ge dig information i frågor som rör förfarandet och om lagen i den andra staten. Dessutom kan den medla vid eventuella oklarheter beträffande din ansökan.

Biståndsmyndigheten tar emot din ansökan och vidarebefordrar den till motsvarande biståndsmyndighet i det andra landet. Den gör ingen egen bedömning av ansökan, men informerar dig om hur ärendet fortskrider.

Biståndsmyndigheten bistår den berörda medlemsstatens brottsoffermyndighet vid förhör med den sökande och andra parter, t.ex. vittnen eller sakkunniga.

På begäran av den berörda medlemsstatens brottsoffermyndighet a) bistår biståndsmyndigheten ersättningsmyndigheten när denna själv håller förhöret, via telefon eller videokonferens, i enlighet med grekisk lag (i så fall tillhandahåller och garanterar biståndsmyndigheten den logistiska infrastruktur som behövs) eller b) håller biståndsmyndigheten själv förhöret, i enlighet med grekisk lag, och översänder en rapport om förhöret till den berörda medlemsstatens brottsoffermyndighet. I det sistnämnda fallet översätts den rapport som utarbetas på grekiska till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i den andra medlemsstaten, eller till något annat EU-språk som medlemsstaten har uppgett att den godtar.

Grekiska staten står för den grekiska biståndsmyndighetens översättningskostnader.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Biståndsmyndigheten ansvarar för, och bekostar, översättning av ansökningsformuläret och de styrkande handlingar som krävs till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i den medlemsstat där den brottsmyndighet som dokumentationen ska översändas till är belägen, eller till något annat EU-språk som medlemsstaten har uppgett att den godtar.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej, om inte det land som mottar ansökan tar ut avgifter.

Senaste uppdatering: 25/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.