Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Statsförvaltningens lokalkontor i Budapest och i provinserna erbjuder hjälp i egenskap av biståndsmyndighet.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten tillhandahåller ansökningsformulär, hjälper till att fylla i dem och sänder därefter iväg dem.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, och staten står för kostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej, det kostar inget att sända ansökan utomlands.

Senaste uppdatering: 07/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.