Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

I Italien är biståndsmyndigheten den allmänna åklagarmyndigheten (procura della Repubblica) vid den behöriga domstolen på sökandens bosättningsort.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

I Italien är biståndsmyndigheten den allmänna åklagarmyndigheten vid den behöriga domstolen på sökandens bosättningsort.

I sin roll som biståndsmyndighet har åklagarmyndigheten följande arbetsuppgifter:

  • Den ska ge sökanden all nödvändig information om ersättningssystemet i den EU-medlemsstat där brottet begicks.
  • Den ska förse sökanden med alla formulär som denne behöver för att inge sin ansökan.
  • På sökandens begäran ska den ge sökanden allmän vägledning och information om hur ansökan ska fyllas i och vilka styrkande handlingar som eventuellt behövs.
  • Den ska ta emot ansökningar om ersättning och utan dröjsmål vidarebefordra dessa, tillsammans med styrkande handlingar, till beslutsmyndigheten i den EU-medlemsstat där brottet begicks.
  • Den ska hjälpa sökanden att tillmötesgå en eventuell begäran om kompletterande uppgifter från beslutsmyndigheten i den EU-medlemsstat där brottet begicks.
  • På sökandens begäran ska den översända eventuella kompletterande uppgifter och ytterligare dokumentation till beslutsmyndigheten.
  • Om beslutsmyndigheten i den EU-medlemsstat där brottet begicks beslutar att förhöra sökanden eller någon annan person ska den allmänna åklagarmyndigheten vi den berörda domstolen, som biståndmyndighet, vidta de åtgärder som behövs för att beslutsmyndigheten ska kunna hålla direkta förhör med den berörda personen i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten. Om en videokonferens genomförs gäller reglerna i lag nr 11 av den 7 januari 1998.
  • På begäran av beslutsmyndigheten i den andra EU-medlemsstaten håller den allmänna åklagarmyndigheten vid den berörda domstolen, som biståndsmyndighet, själv förhöret med sökanden eller någon annan person och översänder en rapport av förhöret till beslutsmyndigheten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

De arbetsuppgifter som utförs av den allmänna åklagarmyndigheten vid den berörda domstolen, i dess roll som biståndsmyndighet, kan inbegripa översättning av handlingar. I så fall behöver sökanden inte betala för detta.

Den allmänna äklagarmyndigheten vid den den relevanta domstolen översänder all information till beslutsmyndigheten i den andra EU-medlemsstaten på det officiella språket (eller ett av de officiella språken) i den medlemsstaten. Detta måste dock vara ett av EU:s officiella språk, eller alternativt ett annat av EU:s officiella språk som den medlemsstaten har förklarat sig kunna godta.

Rapporterna från de förhör som biståndsmyndigheten genomför översänds på italienska.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 03/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.