Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Rättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Gratisnummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-post: jpa@jpa.gov.lv
Webbplats: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Rättshjälpsmyndigheten kan hjälpa brottsoffret att inge en ansökan om statlig ersättning till behörig myndighet i den berörda EU-medlemsstaten.

Rättshjälpsmyndigheten informerar brottsoffret om de bestämmelser för betalning, förfaranden och ytterligare krav för att erhålla statlig ersättning som fastställts av de behöriga myndigheterna i andra EU-medlemsstater. Den ser också till att de personer som deltar i brottmålsprocessen kan höras när detta begärs av den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat som prövar begäran om statlig ersättning.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Du bör inge din ansökan om statlig ersättning på det språk som den berörda EU-medlemsstaten har angett att den godtar.

Rättshjälpsmyndigheten sörjer för att de nödvändiga handlingar som den skickar till den behöriga myndigheten i en annan EU-medlemsstat översätts. Staten står för kostnaden för översättningen.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Om ansökan om statlig ersättning sänds till den behöriga myndigheten i en annan EU-medlemsstat via rättshjälpsmyndigheten behöver brottsoffret inte stå för några kostnader i samband med översändandet av begäran.

Senaste uppdatering: 18/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.