Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Litauens justitieministerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Litauens justitieministerium har befogenhet att till behöriga myndigheter i andra EU-medlemsstater skicka ansökningar om ersättning för skada som uppkommit till följd av ett våldsbrott som begåtts i en annan EU-medlemsstat, och som ingetts av litauiska medborgare och andra personer som är lagligt och varaktigt bosatta i Litauen. Justitieministeriet tillhandahåller dessutom information om andra EU-medlemsstaters villkor och förfaranden för att ansöka om ersättning för skada som uppkommit till följd av våldsbrott.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, vid behov hjälper Litauens justitieministerium till att översätta de handlingar som ska inges. Brottsoffret behöver inte stå för översättningskostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej, inga avgifter tas ut.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.