Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Justitieministeriet

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tfn: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-post: info@mj.public.lu
Webbplats: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Luxemburgs justitieministerium hjälper brottsoffret att få viktig information om möjligheterna att begära ersättning i en annan medlemsstat och med att översända ersättningsansökan till den ansvariga myndigheten i den andra medlemsstaten så att denna kan fatta beslut om ansökan.

Justitieministeriet hjälper även brottsoffret om beslutsmyndigheten i den andra medlemsstaten behöver ytterligare information.

I förekommande fall ser justitieministeriet till att beslutsmyndigheten kan höra brottsoffret, särskilt via telefonkonferens. Beslutsmyndigheten kan även be ministeriet att inhämta muntliga utsagor från brottsoffret. Dessa sammanställs i en rapport som ska översändas till beslutsmyndigheten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

En ansökan som ska sändas utomlands kan inges på tyska, franska eller engelska. Översättning är därför i princip inte nödvändig.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 19/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.