Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adress :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Tfn: 070-4142000
E-post: info@schadefonds.nl

Postadress:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Fonden (Schadefonds Geweldsmisdrijven) sänder ett ansökningsformulär för den relevanta utländska fonden till den som så begär. När fonden har mottagit det ifyllda ansökningsförmuläret och eventuella bifogade handlingar från dig, kommer den vid behov att låta översätta dessa och därefter vidarebefordra dem till den utländska fonden.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Fonden låter vid behov översätta handlingarna och står därvid för kostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 26/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.